Trang chủ Thông tin Lịch bay Lịch bay dự kiến từ 17/07/2017 đến 23/07/2017

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 14/07/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
17/07

Thứ ba
18/07

Thứ tư
19/07

Thứ năm
20/07

Thứ sáu
21/07

Thứ bảy
22/07

Chủ nhật
23/07

VJ703/VJ704
Đà Nẵng - Cần Thơ - Đà Nẵng
08H00-08H30

BT

 

BT

 

BT

 

BT

VZ3971/VZ3970
Bangkok - Cần Thơ - Bangkok

 08H35-09H05

 

 

 

08H35-09H05 

 

 

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

09H05-09H50

BT

BT

BT

BT

BT

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-09H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

  BT

BT

  BT

BT

  BT

BT

BT

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H25-13H55

 

CANCEL

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

   BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội

 

15H15-16H00 

 

 

 

 

 

 

VJ465/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
17H30-18H00

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ467/VJ466
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H40-20H10

19H40-20H10

19H35-20H05

CANCEL

CANCEL

CANCEL

19H40-20H10

CANCEL

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H10-19H55

 

CANCEL

19H10-19H55

19H10-19H55

19H10-19H55

19H10-19H55

19H10-19H55

19H10-19H55

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

09

08

08

07

09

08

08

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.

Liên kết