Home Flight Information Scheduled Flight Lịch bay dự kiến từ 04/09/2017 đến 10/09/2017

Informations

Thông tin sân bay

Scheduled Flights

Lịch bay

News - Events

Competitive price

Services

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 01/09/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
04/09

Thứ ba
05/09

Thứ tư
06/09

Thứ năm
07/09

Thứ sáu
08/09

Thứ bảy
09/09

Chủ nhật
10/09

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

09H00-09H45

BT

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H15-16H00

 

BT

BT

BT

14H45-15H35

14H20-15H05

14H50-15H35

BT

VJ465/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
17H10-17H40

 

BT

VJ465: 18H25  
VJ464 CANCEL

VJ465 CANCEL
VJ464: 17H40

18H25-18H55

BT

18H25-18H55

BT

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H10-19H55

 

BT

BT

BT

BT

19H30-20H15

BT

BT

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

08

08

08

08

08

08

08

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.