Home Flight Information Scheduled Flight Lịch bay dự kiến từ 14/08/2017 đến 20/08/2017

Informations

Thông tin sân bay

Scheduled Flights

Lịch bay

News - Events

Competitive price

Services

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 11/08/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
14/08

Thứ ba
15/08

Thứ tư
16/08

Thứ năm
17/08

Thứ sáu
18/08

Thứ bảy
19/08

Chủ nhật
20/08

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

BT

09H00-09H45

BT

BT

BT

BT

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

09H25-10H00

09H25-10H00

09H25-10H00

09H25-10H00

09H25-10H00

09H25-10H00

09H25-10H00

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H35-14H10

 

13H35-14H10

13H35-14H10

13H35-14H10

13H35-14H10

13H35-14H10

13H35-14H10

13H35-14H10

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VN7205/VN7204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội

 

 

15H15-16H00

 

15H10-15H55

 

15H05-15H50

 

VJ465/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
17H45-18H15

 

17H45-18H15

17H45-18H15

17H45-18H15

17H45-18H15

17H45-18H15

17H45-18H15

17H45-18H15

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H10-19H55

 

BT

19H20-20H05

BT

BT

19H25-20H10

BT

BT

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

07

08

07

08

07

08

07

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.