Home Flight Information Scheduled Flight Lịch bay dự kiến từ 07/08/2017 đến 13/08/2017

Informations

Thông tin sân bay

Scheduled Flights

Lịch bay

News - Events

Competitive price

Services

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 04/08/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
07/08

Thứ ba
08/08

Thứ tư
09/08

Thứ năm
10/08

Thứ sáu
11/08

Thứ bảy
12/08

Chủ nhật
13/08

VJ703/VJ704
Đà Nẵng - Cần Thơ - Đà Nẵng
08H00-08H30

BT

 

BT

 

BT

 

BT

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

BT

BT

BT

08H55-09H40

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

11H35-12H05

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
12H00-12H30

 

12H00-12H30

12H00-12H30

12H00-12H30

CANCEL

CANCEL

CANCEL

12H00-12H30

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

14H30-15H00

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội

 

 

15H40-16H25

 

14H20-15H05

 

 

15H15-16H00

VN7203/VN7204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội

 

 

 

14H50-15H35

 

 

15H05-15H50

 

VJ465/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
17H50-18H20

 

 

 

 

BT

BT

 

 

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
17H20-17H50

17H20-17H50

17H20-17H50

17H20-17H50

CANCEL

CANCEL

CANCEL

17H20-17H50

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H10-19H55

 

BT

19H20-20H05

BT

BT

BT

BT

BT

VJ701/VJ702
Đà Nẵng - Cần Thơ - Đà Nẵng

 

 

 

 

18H05-18H35

 

10H15-10H45

 

VJ463/VJ462
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội

 

 

 

 

 

 

19H45-20H15

 

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

07

07

08

07

06

07

08

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.
- Thay đổi chặng bay :  
   VJ463/702   Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng - VJ701/462  Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
   VJ701/462   Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội  - VJ463/702  Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng